ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

Η Αρχή Αδειών είναι ημικρατικός οργανισμός και ανεξάρτητη Αρχή, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και έχει καθιδρυθεί με βάση τον περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμο και έχει καθήκον και εξουσία να εκδίδει άδειες οδικής χρήσης για:

  • Μεταφορείς ‘Γ’
  • Ιδιωτικά Λεωφορεία
  • Αστικά, Αγροτικά και Υπεραστικά Ταξί
  • Οχήματα διεθνών οδικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό
  • Ιδιωτικά Λεωφορεία για πολύτεκνες οικογένειες

Καθώς επίσης:

  • Να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο των επαγγελματιών οδηγών με βάση τον περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμο.

Η Αρχή Αδειών απαρτίζεται από ένα πρόεδρο και οκτώ μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο μέχρι τριών ετών.

Κάθε απόφαση της Αρχής Αδειών δύναται να προσβληθεί στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών, από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σ’ αυτόν της απόφασης.

Οι αποφάσεις της Αρχής Αδειών, με τις οποίες χορηγούνται άδειες οδικής χρήσης, δεν καθίστανται εκτελεστές αν δεν περάσει η χρονική προθεσμία των είκοσι ημερών προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών και, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, πριν την έκδοση απόφασης.