ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ

Προκήρυξη νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί για την κοινότητα Αξύλου

Το Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ανακοινώνει ότι με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82) δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση μίας νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί με έδρα τη κοινότητα Αξύλου.

Η Άδεια Οδικής Χρήσης που θα χορηγηθεί θα διέπεται από τον ακόλουθο όρο:

Το αδειούχο όχημα θα παραμένει καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο στην έδρα του για να εξυπηρετεί τις επιβατικές ανάγκες του κοινού, εκτός του χρόνου κατά τον οποίο είναι μισθωμένο.

Η Αρχή Αδειών θα λάβει υπόψη, πέραν των όσων προβλέπονται από το Νόμο και τα πιο κάτω:

  1. Ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος της κοινότητας Αξύλου.
  2. Ο αιτητής να είναι κάτοχος Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού στην κατηγορία Ταξί.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από τις 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2021, αμφότερων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.